ORDENSREGLEMENT FOR HAVEFORENINGEN ”ELLEBÆK”  

  1. Løsgående hunde og katte må ikke forefindes i havekoloniens offentlige område.

  2. Fjernelse af hegn, hæk. skelpæle, skilte samt andet, der af foreningen anbringes i kolonien, er ikke tilladt

  3. Medlemmerne er pligtige til, til enhver tid at renholde den uden for værende vej (se § 6.), samt fjerne ud voksende eller grene i linje med hegnet.

  4. Medlemmerne må ikke have gødning, slagger og lignende henliggende i gangene over 24 timer.

  5. Al jagt i kolonien er forbudt. Fjerkræ-husdyrhold ligeledes.

  6. Parkering på sidegangene må kun finde sted, såfremt det kan foregå uden gene for de øvrige haver.

  7. Campingvogne og campet må ikke forefindes på haveforeningens område.

  8. Trailere må kun parkeres på den af bestyrelsens anviste plads.