Referat
Ordinær generalforsamling i
Haveforeningen Ellebæk d. 28. august 2021 kl. 10.00

Der var 45 haver repræsenteret, dette giver 90 mulige stemmer.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til mødet.

 1. Valg af dirigent
  Karsten Munch blev valgt
 2. Valg af 4 stemmetællere og en referent
  Stemmetællere: Stig Poulsen (have 96) Svend holm (159) Ove Petersen Have (72) og Vilhelm Christensen (92)
  Referent: Laila Bruun (have 122)
 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden
  Kommentarer til beretning:
  Thor (71): Bemærkning om at forslag blev afvist med henvisning til Corona, Thor mente at det ville have klædt bestyrelsen at flytte datoen for indgivelse af forslag.
  Formanden: Vi har holdt os til vedtægterne. Her står der: Forslag skal være formanden i hænde senest en måned efter regnskabsårets udløb.
  Dette har man overholdt. Corona har skabt en ekstraordinær situation som giver uventede på bump vejen og dette har man tacklet så godt som muligt.
  Formanden har sammen med kredsformanden været i kontakt med Direktør i kolonihaveforbunden Ditte Jensen der også er topjurist. Hvor beskeden var at vi skal overholde vores vedtægter.
  Connie (121): Dejligt vi har fået en container til haveaffald, husk at den kun er til haveaffald.
  Beretningen godkendt med applaus.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Der var spørgsmål fra flg. Haver: Bjarne (102) Michael (90)
  Der mangler passiver/aktiver! Er regnskab godkendt af revisor! Har ekstern revisor godkendt! Der var spørgsmål til Protokol, uanmeldt kasserevision!

  Som besluttet på sidste års generalforsamling bliver regnskabet gennemgået af revisor. Vi betaler ikke for fuld revision, derfor underskriver revisor ikke regnskabet. Dette vil sige at, regnskabet gennem gået af revisor, kasserer og formanden sammen. Dette betaler vi ca. 6500 kr. for. Hvis vi derimod vil have fuld revision af regnskabet koster det ca. 30000 kr. om året.
  Der udføres uanmeldt kasserevision ca. 2 gange om året, dette føres til protokol.
  (denne kan altid vises til interesserede)

  Max sagde han fremover vil føre passiver/aktiver på regnskabet. Max spurgte til regnskabet overskuelighed, og det fik rost.

  Skriftlig afstemning: Ja 73 stemmer, Nej 10 Stemmer og blank 5 stemmer.

 5. Indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen:
  Grundet politisk krav har Holstebro kommune besluttet at der fra 1. januar 2021 ikke må udlejes kolonihaver i Holstebro kommune til personer der ikke har bopæl i kommunen. 
  Den dispensation der blev givet i 1999 er trukket tilbage.
  De som før 1. januar i 2021 havde have og bopæl uden for kommunen kan fortsat beholde sin have, men ved salg eller overdragelse gælder den nye afgørelse.

  §3 stk. 6 a ændres til: Da Holstebro kommune kræver at lejer skal have bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet ved flytning til anden kommune.

  Dette for at overholde kolonihaveforbundets kontrakt med Holstebro kommune.

  Forslaget blev godkendt.

 6. Fremlæggelse af budget
  Ingen bemærkninger
  Godkendt

 7. Valg
  1. Valg af formand for 2 år
   John Bruun have 122 enstemmigt genvalgt
  2. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
   Lilli Jensen have 68a enstemmigt genvalgt
  3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
   Lone Kousgaard have 156 og Billy F. Andersen have 20
  4. Valg af revisor for 2 år
   Preben Christensen have nr. 84
  5. Valg af 2 revisor suppleanter
   Conny Pedersen have 121 og Henrik Larsen have 69A
  6. Valg af ekstern revisor
   Genvalg til SKM-revision
  7. Valg af vurderingsudvalg
   Max Thing have 89 og Knud Erik Fjordside have 122
  8. Valg af kredsbestyrelsesmedlem
   John Bruun have nr. 122
  9. Valg af kredsrepræsentanter
   Bestyrelsen + suppleanter
 8. Evt.
  Gitte (52) Hvis der er mere end 65 m2 skal man ved salg så lovliggøre sit byggeri?

  Det korte svar er ja. Der kommer regler på mail.

  Thor (71) Referater fra bestyrelsesmøder kan de ikke komme på Hjemmesiden?

  Bestyrelsen har valgt ikke at lægge referater op på HP. Men de kan sendes ud på mail.

  Ruth (98) Der er solgt huse sidste år hvor bygninger, bl.a. drivhus, er for tæt på hækken. Skal vi finde os i det?

  Hvis man indgiver en klage til bestyrelsen, vil det blive behandlet på næste bestyrelsesmøde

  Jan Jensen (18) Har vi en der kan tage over for formanden? En der har hans viden osv.

  Det bliver bestyrelsens opgave at finde en person der har lyst til at arbejde for haveforeningen. Det vil være i haveforeningens interesse at vedkommende kan følges med formanden som føl, og lære om regler, kontakt til kommunen osv.

  Formanden afslutter mødet. John takker dirigenten for god ledelse af mødet. Han takker for valget og samtidig bemærker at det er sidste gang han stiller op til posten. Siger tak for et møde med mange gode spørgsmål.

Dirigenten:                                                                                   Referent:
Karsten Munch                                                                              Laila Bruun