ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVEFORENINGEN ELLEBÆK
LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2023

Formand – John Bruun – bød velkommen til mødet – og udtrykte håb om et positivt og konstruktivt møde.

1. Valg af dirigent
Carsten Munch blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Med tilføjelse af punkt 8 – Eventuelt – blev dagsordenen godkendt.
En række forretningsordens-punkter blev præciseret.
63 haver var repræsenteret – og dermed 126 stemmer.

2. Valg af 4 stemmetællere og 1 referent
Svend Holm, Wilhelm Kristensen, Ove Pedersen (have nr. 72) og Claus Andersen blev valgt som stemmetællere.
Carsten Munch blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning for året 2022
Formand John Bruun fremlagde bestyrelsens årsberetning.
Beretningen indeholdt blandt andet en orientering om:

  • den gennemgribende renovering af Stalden – udvendig og indvendig – der hovedsageligt var blevet udført ved frivillig arbejdskraft
  • kommende ændringer af affaldssortering i flere fraktioner
  • manglende vurderingsfolk – og den ændrede honorering af disse
    større kommunal fokus på havernes lovlige størrelse
  • forventet kommende kommunal kontrol med, hvem der bor i haven hele året – hvilket ikke er lovligt – kolonihavehuse er ikke sommerhuse
  • haveforeningens solide økonomi og om nødvendigheden af en vis likviditet
  • renovering af skiltene ved sidevejene i den nærmeste fremtid
  • at bestyrelsen ikke altid kan gøre alle tilfreds

Formanden takkede afslutningsvis alle, der støtter op om foreningen – og takkede for 49 år i haveforeningens ledelse.
Der blev stillet nogle få spørgsmål, som blev besvaret.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2022.
Kasserer Max Thing fremlagde årsregnskabet og de dertil hørende specifikationer.

Kassereren fik ros for et meget uddybende og gennemskueligt regnskab, der sjældent ses bedre i foreningsregi.

Enkelte spørgsmål blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag
Der var modtaget 2 forslag.
Dirigenten konstaterede, at forslagene var rettidigt modtaget, og dermed kunne behandles. Begge forslag er vedtægtsændringer – og vedtagelse kræver derfor, at mindst 2/3 af de af- givne stemmer går ind for det enkelte forslag.

Forslag 1 – omhandlende ændring af Vedtægtens § 5, stk. 6 – havelejestigning på kr. 100,- pr. kvartal. Forslagsstilleren – Bent Christensen (have nr. 62) – motiverede forslaget.
Skriftlig afstemning – resultat: Ja: 20 – Nej: 97 – Ugyldige: 2
Forsalget blev således forkastet.

Forslag 2 – omhandlende ændring af Vedtægtens § 10, stk. 8 – ændring af ordlyden til: “Hver havelod har 2 stemmer ved fysisk tilstedeværelse”.
Forslagsstilleren – Birthe Christensen (have nr. 62) – motiverede forslaget.
Skriftlig afstemning – resultat: Ja: 6 – Nej: 111 – Ugyldige: 1
Forsalget blev således forkastet.

6. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for året 2023.
Kasserer Max Thing fremlagde budgetforslaget for 2023.
Budgetforslaget blev godkendt med akklamation.

7. Valg
A)
Valg af formand for 2 år
John Bruun ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Michael Pihlmann Petersen.
Michael Pihlmann Petersen blev valgt uden modkandidat – med akklamation.

B)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Lilli Jensen var villig til genvalg.
Torben Smidstrup og Claus Andersen blev bragt i forslag.
Skriftlig afstemning – resultat: Lilli Jensen: 18 stemmer – Torben Smidstrup: 63 stemmer – Claus Andersen: 30 stemmer – Blank: 1 stemme.
Torben Smidstrup blev således nyvalgt.

C)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Lone Koustrup og Billy Andersen var villige til genvalg.
Begge blev genvalgt – med akklamation.

D)
Valg af 1 revisor for 2 år
Preben Christensen var villig til genvalg.
Michael Thomsen blev bragt i forslag.
Skriftlig afstemning – resultat: Preben Christensen: 83 stemmer – Michael Thomsen: 38 stemmer.
Preben Christensen blev således genvalgt.

E)
Valg af 2 revisor-suppleanter for 1 år
De nuværende revisor-suppleanter var ikke villige til genvalg.
Johanne Gludsted Kjærgaard og Jørgen Ranneries blev bragt i forslag.
Begge blev valgt – med akklamation.

F)
Valg af ekstern revisor for 1 år
SKM-revision var villig til genvalg.
SKM-revision blev genvalgt.

G)
Valg af 1 medlem til vurderingsudvalget for 2 år
Formanden meddelte, at samtlige medlemmer af vurderingsudvalget havde trukket sig.
Punktet udgår således.

John Bruun orienterede om, at for at kunne blive vurderingsmand/kvinde – og dermed med- lem af udvalget – er det et krav, at der gives skriftligt tilsagn om deltagelse i og gennemførelse af Kolonihaveforbundets vurderingskursus.
Eventuelt interesserede kan rette henvendelse til den nyvalgte formand.
Side 4

H)
Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem for 1 år
Stine Jørgensen var villig til genvalg
Stine Jørgensen blev genvalgt.
1)
Valg af kredsrepræsentanter for 1 år
Der er tradition for, at man vælger bestyrelsen samt de 2 bestyrelsessuppleanter – i alt 7 personer.
Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanterne blev valgt.
8
Eventuelt
Få spredte bemærkninger. Enkelte spørgsmål blev besvaret. Der blev givet nogle få service- oplysninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og afsluttede generalforsamlingen.
Med stor tak for mange års forbilledligt arbejde for haveforeningen Ellebæk modtog John Bruun en erindringsgave.
Mødet afsluttet kl. 12.30

8. Eventuelt.
Få spredte bemærkninger. Enkelte spørgsmål blev besvaret. Der blev givet nogle få service- oplysninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden – og afsluttede generalforsamlingen.
Med stor tak for mange års forbilledligt arbejde for haveforeningen Ellebæk modtog John Bruun en erindringsgave.