Generalforsamling i Haveforeningen Ellebæk

Mozartsvej 1a, Holstebro d. 29. februar 2020 kl. 10.00

 

Der var 55 haver repræsenteret, og dermed 110 stemmer.

Hele bestyrelsen var til stede.

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent

 

Valgt blev Helge Ørts have nr. 95

 

 

 • Valg af 4 stemmetællere og 1 referent

 

Valgt blev: Svend Holm have nr. 159, Wilhelm D. Kristensen have nr. 92

Ove Pedersen have nr. 72, Simon Kristensen have nr. 45.

Referent: Laila Bruun have nr. 122

 

 

 • Bestyrelsens beretning v/ formand John Bruun

 

Ingen kommentarer og Godkendt.

Offentliggøres sammen med referat.

 

 • Fremlæggelse af revideret regnskab af Kasserer Max Thing

 

Der var mange spørgsmål til regnskabet, bl.a. punkterne: Stalden og arrangementer, Nyanskaffelser, Rep/vedligeholdelse og Daglig administration. 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved at man har overskredet budget for 2019. Forklaringen er at der til generalforsamlingen i 2019 blev stemt ja til en del renovationer. Bl.a. Nyt tag + vinduer + dør + toiletter + køleskab + renovering af haven i stalden. Der er indkøbt ny printer o.a. til kontoret. Hele foreningen har fået et løft i de grønne fællesområder, hvor der er fældet træer og ryddet op i beplantningen.

Der var ønske om skriftlig afstemning:

Ja – 68, Nej – 26, Blanke – 8, Ugyldige – 2

Regnskabet blev godkendt.

Generalforsamlingen ønskede at regnskabet revideres af ekstern revisor. Bestyrelsen indhenter tilbud på dette og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om dette.

 

 

 • Indkommende forslag.

 

Byggevedtægter:  

Afstemning. Ja – 83, Nej – 16, Blanke – 2

 

Forslag til ændring af vedtægternes § 5 stk. 3 om gebyrer på for sent betaling:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der vil dog ikke være gebyr på betalingen d. 15/2. Gebyret vil blive pålagt for sent betaling fra raten d. 15/5 2020.

 

Vedtagelse af Ordensregler:

Der var rigtig mange spørgsmål og livlig debat. Det blev bestemt at ændre punkt 1. (Nye ordensregler kan ses på Facebook, hjemmeside eller hvis man ikke har dette, kan det hentes på kontoret)

Herefter blev Ordensreglerne godkendt: Ja – 83, Nej – 17, Ugyldige – 2Forslag om at kopi af pligtig brandforsikring skal ligge i havemappen på kontoret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag om at informationer til haveejere sendes på mail. (De som ikke har en sådan, får stadig pr. brev) dette vil lette bestyrelsen væsentligt. 

Forslaget blev godkendt med flg. ændring: Det er havelejerens ansvar at 

E-mail-adressen er opdateret så man modtager alle dokumenter.

 

 

 • Fremlæggelse af budget

 

Godkendt.

 

 

 • Valg.

 

 1. Valg af kasserer for 2 år.

Valgt blev Max Thing have nr. 89

 

 1. Valg af 2 bestyrelses medlemmer for 2 år

Forslået blev: (antal stemmer i parentes)

Jan Kaj Nielsen have nr. 80 (82) 

Stine Østergaard Jørgensen have nr. 41 (82) 

Henning Pedersen have nr. 42 (18)

Jan Nielsen og Stine Jørgensen blev valgt.

 

 1. Valg af 2 Suppleanter til bestyrelsen

Valgt blev:

Lone Krausgaard have nr. 156

Billy Andersen have nr. 19

 1. Valg af revisor for 2 år

Forslået blev: (antal stemmer i parentes)

Ove Pedersen have nr. 41 (52)

Michael Thomsen have nr. 102 (24)

Arthur Olesen have nr. xx (12)

Ove Pedersen blev valgt.

 

 1. Valg af 2 revisor suppleanter

Valgt blev:

 1. Suppleant, Michael Thomsen have nr. 102
 2. Suppleant, Maj-Britt Dyreborg Bruun have nr. 124

 

 1. Valg af vurderingsudvalg.

Valgt blev:

Max Thing have nr. 89

Jørgen Randeris have nr. 39

Ove Pedersen have nr. 141

 

 1. Valg af suppleanter til vurderingsudvalget.

Arne Nielsen have nr. 151

Knud Erik Fjordside have nr. 122

 

 1. Valg af Kredsbestyrelses medlem

Valgt blev:

John Bruun have nr. 122

 

 1. Valg af Kredsrepræsentanter

Bestyrelsen + suppleanter. i alt 7 personer.
 

 • Evt.

 

Der var en livlig debat under hele mødet. Spørgsmål der under mødet hører under Eventuelt er medtaget her.

Der var spørgsmål om fritgående katte. Affaldssorteringen, container til Blød/hård plast. Der kommer biler med affald fra husene på den anden side af Ellebæk vej. 

Bestyrelsen har taget ovenstående til efterretning.

 

Afslutningsvis Takkede formanden på vegne af foreningen afgående bestyrelsesmedlem Ove Pedersen for hans store arbejde i foreningen.

Arthur Olesen fik også tak for sit arrangement som revisor.

Til sidst fik Dirigent Helge Ørts overrakt en erkendtlighed for ledelsen af mødet.

Dirigentens og formandens underskrifter:

 

Helge Ørts John BruunReferent:

Laila Bruun