ÅBENT REFERAT
Generalforsamling i HF Ellebæk den 19. marts 2022 kl. 10

Mødet varede 5 timer, og der var en livlig debat. Grundet de mange kommentarer vil jeg lige konkretisere hvordan jeg har taget referatet.
Dette er et beslutningsreferat, der vil derfor kun være udpluk af debatten som har konkrete udtalelser. Der vil ikke være udtalelser der omfatter personer. Referatet er lidt forsinket da jeg har været syg siden mødet.
Referent: Laila Bruun

Fremmøde: Der er 49 haver repræsenteret med 98 stemmer

Dagsorden:
Velkomst ved formanden.

1. Valg af dirigent
Forslag: Lone Kousgaard have 156, Jens Have 133 og Pernille have 95
Lone fik 48 stemmer, Jens 23 stemmer og Pernille 21 stemmer
Lone blev valgt.

2. Valg af 4 stemmetællere og referent.
Stemmetællere: Svend Holm have 159, Wilhelm Kristensen have 92, Ove
Pedersen have 138 og Michael Ferré have 14
Referent: Laila Bruun

3. Bestyrelsens beretning V/ formanden
Da punkt 3 endte med en lang række spørgsmål om en personsag, og referat fra personsager ikke hører hjemme i et beslutningsreferat er der intet fra denne
diskussion under punktet.
Afstemning om beretning:
Godkendt 47 stemmer – Forkastet 45 stemmer – 2 blanke
Beretningen godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Ruth have 98: Kloakafdrag! Hvorfor bliver den ikke sænket?
Max have 89: Pengene er brugt til forbedringer i foreningen.

Ruth: opsparing til vand
Max: Der laves igen opsparing fra 2022.

Lis Have 137: Jeg er glad for det udførlige regnskab.
Spørgsmål til Flexkonto:
Formanden: Flexkonto er lovpligtig da salg af haver skal have en særskilt konto.

Michael have 102: Ønsker afstemning om regnskab. Kloakpenge er en skjult
ekstra haveleje, påstår at pengene er ”stjålet” af bestyrelsen.

Michael Have 90: Positiv opsang, om at tale pænt til hinanden.

Regnskab til afstemning: Ja 59 stemmer, Nej 21 stemmer og Blanke 10 stemmer
Regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag
Bent Kristensen have 62: Forslag om ændring af §10 stk. 6, frist for indsendelse
af forslag til generalforsamlingen.
Det er ikke muligt, da indkaldelse til generalforsamling er 14 dage før
afholdelse, og dagsorden og forslag skal udsendes samtidig. Iflg. Vedtægter.

Forslag fra bestyrelsen: Forslag om at der opsættes vejbump 3 steder i kolonien.
Afstemning: Ja 42, nej 42, blank 4.
Forslaget er faldet.

Thor Anthony have 71: Forslag om ændringer til vedtægterne.
Generalforsamlingen enedes om at nedsætte et udvalg der skal arbejde med evt. ændringer til vedtægterne. Disse kommer så på en ny generalforsamling til
godkendelse.

Michael Thomsen have 102:
1. Nedsættelse af haveleje med 100 kr.
Afstemning: Ja 6 stemmer, nej 69 stemmer, 8 blanke
Forslaget stemt ned.
2. Vedtægtsændring vedr. havesalg af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer sendes videre til den nye arbejdsgruppe. Private mails
benyttes ikke længere til havesalg af bestyrelsen.
3. Personsag. Derfor ikke medtaget.
4. Manglende udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen beklager og dette vil bestyrelsen stramme op på fremadrettet.
5. Bilag skal foreligge 45 min. Før generalforsamlingens start samt at kunne
bestille tid hos kassereren til gennemgang af bilag.
Generalforsamlingen har valgt folkevalgte revisorer samt ekstern
professionel revisor. Det er deres opgave at påse at regnskabet føres korrekt,
afstemme kontoudtog og bankbeholdning. Forslaget kan ikke godkendes da
det er en overtrædelse af tavshedspligt og persondata loven.
Forslaget kan ikke behandles.
6. Forslaget i forrige forslag.
7. Når man skal betale for at få folk skrevet på sit hus eller ved havesalg får man at vide at man skal huske kontanter til at betale med!
Dette er ikke korrekt. Man kan ganske rigtig betale kontant (man må ikke
nægte at modtage kontanter) Bankoverførsel er den mest brugte mulighed.
8. Afstemning om at droppe ekstern revisor.
Det er generalforsamlingen der har vedtaget brugen af ekstern revisor.
Denne bliver valgt hver år på generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget for 2022
Budgettet er til orientering

7. Valg
A. Valg af kasserer for 2 år
Max Thing enstemmigt valgt
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Stine Jørgensen og Jan Nielsen genvalgt.
C. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Opstillet Simon have 66 (23 stemmer), Stig have 96 (10 stemmer), Jens have
136(12 stemmer), Lone have 156 (51 stemmer), Billy have 20 (49 stemmer) 6
ugyldige stemmer.
Lone og Billy blev valgt.
D. Valg af 1 revisor for 2 år
Ove have (41 stemmer) Michael have 102 (30 stemmer)
Ove blev valgt
E. Valg af 2 revisor suppleanter
Valgt blev Michael have 102 og Conny have
F. Valg af ekstern revisor
SKM-revisor blev valgt
G. Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalget for 2 år.
Max Thing blev genvalgt.
Jens have 136 (13 stemmer), Stig have 96 (12 stemmer) Michael Ferré (40
stemmer) 3 blanke.
Michael Ferré blev valgt.
H. Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem for 1 år
Stine Jørgensen blev valgt.
I. Valg af kreds-repræsentanter for 1 år.
Bestyrelsensmedlemmer + de 2 suppleanter blev valgt.

8. Eventuelt.
Formanden orienterede om af sommerprogrammet kommer snart, samt at der
opsættes flere skilte v/ affaldssorteringen.

Bent have 62: Affaldsorteringen er for dårlig. Gør det nu rigtigt.

Michael Pilmann: Jeg syntes personlige vendettaer skal tages mand til
mand/kvinde. Tak til bestyrelsen for det gode arbejde.