Haveforeningen Ellebæk ordinær generalforsamling
lørdag d.2. marts 2019    

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent

Preben Christensen blev valgt

 1. Valg af stemmetællere

Willer, Ove Pedersen og Svend Holm

 1. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Beretningen blev godkendt

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Max Fremlægger, og starter med at opfordre alle til at tilmelde betalinger til PBS, da det gør alt meget nemmere for haveforeningen. Bemærk at gebyr for, for sent betaling fremover vil tilgå lejer hvis der betales efter d. 15. i måneden.Regnskabet taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag
 2. Bestyrelsen forslår at der sker en

havelejestigning på 100 kr. pr. kvartal.

Begrundelsen er diverse renoveringer, stigning af forbundskontingent. Samt nedlægning af særskilt betaling for vinterrenovation. Det er over 20 år siden sidste stigning. Forslaget godkendt, gælder fra næste betaling.

 1. Det er stærkt tiltrængt med nyt tag på Stalden. Tagpladerne er tyndslidte, ligesom der er en del revner.

Der skal ske en opretning af spær samt nye lægter. Vi ønsker også udhæng i gavlene, det vil gavne huset ligesom der skal nye tagrender til, og yderligere 4 nedløb samt faskiner. Formanden fremlagde omfanget af renoveringen. Totalrenoveringen af tage + tagrender + nedløb, beløber sig til 166.000 kr. inkl. moms. Forslaget blev godkendt.

 1. Parkering i haverne skal være på 

armeret plads, enten belægningssten

eller grus/granit. Parkering skal altid godkendes af bestyrelsen ud fra indsendt tegning. Hvis forslaget vedtages skal dette være udført alle steder senest ved udgangen af 2019. Forslaget vedtaget.

 1. Der foreslås rygeforbud i alle lokaler i Stalden Forslaget vedtaget
 2. Der stilles forslag om etablering af ny 

terrasse ud til haven (Stalden).

Delvis overdækket med lukket ende mod vest. Terrassen føres videre med flisegang om gavlenden og lågen igennem eksisterende hegn så der vil ske en sammenhæng. Der isættes en dør ud til terrassen fra bar lokalet. Udskiftning af 3 vinduer i gavl/kontoret idet de nuværende er rådne. Samlet prisoverslag 55.000 kr. Forslaget vedtaget.

 1. Der gives bestyrelsen fuldmagt til at 

nedsætte et jubilæums-udvalg, der

sammen med bestyrelsen skal stå for afviklingen af Ellebæks 50 års jubilæum d. 18. maj i år. Godkendt

 1. Nedsættelse af udvalg til at gennemgå og evt. revidere vores ordensregler, samt sætte vores vedtægter under lup. de reviderede vedtægter og ordensregler fremlægges for generalforsamlingen i 2020.Godkendt
 2. Godkendelse af budget

Godkendt

 1. Valg
 2. Valg af formand

John Bruun blev valgt

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

Lilly Jensen have nr. 68. a. blev valgt.

b.2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Forslag Morten Krogh have nr. 160 og Michael Thomsen have nr. 102. Morten fik 35 stemmer og Michael fik 33 stemmer. Morten blev derfor valgt. 

 1. Valg af 2 suppleanter

Michael Thomsen have nr. 102, 1. Supplant Jan Nielsen have nr. 50, 2. Supplant.

 1. Valg af revisor for 2 år

Preben Kristensen blev valgt.

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter

Maj-Britt D. Bruun have nr. 124, 1. Supplant.

Billy Andersen have nr. 19, 2. Suppliant.

 1. Valg af vurderingsmænd

Ove M. Andersen have nr. 87

Max Thing have nr. 89

Jørgen Rannereiss have nr. 39

 1. Valg af 1 suppleant til vurdering

Morten Krogh have nr. 160

Anizette Thomassen have nr. 12

 1. Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem

John Bruun

 1. Valg af 5 kredsrepræsentanter

Michael Thomsen, Max Thing,

LillyJensen, Morten Krogh og Ove

Pedersen

 1. Eventuelt

Debatten var livlig.

Der blev vedtaget at indkøbe en 

hjertestarter på sidste års 

generalforsamling?

Bestyrelsen indkøber hjertestarter

snarrest.

Nogle haver mangler postkasser?

Bestyrelsen arbejder på fremadrettet at

udsende pr. mail.

Indkørsel, der er huller i vejen.

Bestyrelsen tager kontakt til Teknisk 

forvaltning.

Forespørgsel omkring for hurtig kørsel i 

kolonien.

Bestyrelsen tager foranstaltninger til at 

dæmpe trafikken.

Mikrofoner til møder i stalden.

Der blev spurgt til hækplanter.

Det er den enkelte haveejer der skal 

vedligeholde og nyplante hækken.

Formand John Bruun

Dirigent Preben Christensen

Referent Laila Bruun