BYGGEVEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORENINGEN ELLEBÆK

Alt bestående byggeri opført før 28. januar 2009. Kan vedligeholdes og renoveres i fuld udstrækning uden ændringer.
 
1 .   Før påbegyndelse af byggeri, eller omforandring skal der indhentes en  byggetilladelse fra bestyrelsen. Der skal medfølge en
detaljeret tegning, samt en skitse over bygningernes
placering på det lejede havelod.
 
2.  Tagflader må ikke være reflekterende. Der skal bygges i en stil, der på naturlig måde harmonerer med omgivelserne.

3.   Indenfor det enkelte havelod, må der højst opføres en bygning, der overstiger 15, m2. Bygningen må gives en størrelse
på indtil 40, m2. målt efter bygningsreglementet.

4.   Ud over den i stk. 3 omhandlende bygning må der opføres udhuse, drivhuse, og lignende, herunder halvtag og overdækkede terasser på 25, m2.
Tilsammen må arealet af disse udhuse mm. og de i stk. 3 omhandlende bygning ikke overstige 65, m2.
 v/ overdækket terasse forstås, at den skal være helt åben
til mindst en side.

5. Bygninger må kun opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage, og  bygningerne må ikke gives en højde, der overstiger 4,0 mtr.
over terren, målt efter reglerne i bygningsreglement. 

6.   Al bebyggelse på en havelod skal placeres mindst 2,5 mtr. fra hegn mod nabolodder.
 
7.     Påbegyndt byggeri skal udvendig være afsluttet inden for et år fra begyndelsen. Såfremt væsentlitige grunde feks. sygdom eller
lignende foreligger, kan dispensation gives af bestyrelsen.
Når byggeriet er færdigt, skal dette meddeles bestyrelsen,
for udstedelse af bygge godkendelse.

8.   De opførte huse på det enkelte havelod, skal holdes i handværksmæssig stand, dvs. malede, ingen former for Iøs vægbeklædning, samt Iøs tagbeklædning.

9.Ejendommens spildevand fra bla. baderum, toiletter og køkkener skal afledes til din nye  stikledning via skelbrønd på grunden.
Ejendommens overfladevand skal fortsat afledes til faskine (evt. opsamles i tank) og må ikke tilsluttes spildevandsledningen.

10.  Tilslutning til kloak, elinstallation må kun udføres af autoriserede
kloak og elinstallatører.

11.  Ved etablering af indendørs brændeovn, pejs, skal dette meldes til Holstebro kommune. Installationen skal godkendes af
skorstensfejer, der sørger for lovpligtig fejning.

12.  Opstilling af campingvogne og skurvogne på den enkelte havelod er
 ikke tilladt.

13.  Det er medlemmets ansvar at overholde disse byggevedtægter. Ved klager eller indgreb udefra kan medlemmet dømmes tilat fjerne
den ulovlige del af byggeriet.

Vedtaget på generalforsamling den 25.februar 2012