Byggevedtægter Ellebæk

Alt bestående byggeri opført før 28. januar 2009 kan vedligeholdes og renoveres, dog skal der altid søges om tilladelse, med beskrivelse af materialer og eventuelle ændringer.

 1. Før påbegyndelse af byggeri eller forandring skal der indhentes en byggetilladelse fra bestyrelsen. Der skal medfølge en detaljeret tegning med beskrivelse af byggematerialer samt en korrekt skitse over bygningernes placering på det lejede havelod.
 2. Alle huse skal beklædes med træ, tagflader må ikke være reflekterende. Der skal bygges i en stil der på naturlig måde harmonerer med omgivelserne.
 3. Indenfor den enkelte havelod må der højst være 65 m2 bebygget areal alt inklusiv målt udvendig beklædning. Der må højst være 40 m2 boligareal, i de øvrige m2 skal der være en dør ud med udvendig håndtag, der må ikke være gulvafløb udenfor de 40 m2 beboelse, udover de samlede 65 m2 må der ikke være overdækket terrasse, de 65 m2 dækker for alt under tag. Der må ikke være mere end 1 etage, heller ikke hems der overstiger 4.5 m2
 4. Ingen bygning må overstige 4 meters højde hvor det er højest, dette gælder fra oprindelig terræn (kvote), alt målt efter reglerne i bygningsreglementet. Der må ikke være mere end 50 cm udhæng, undtagelse er udhæng i 4 meters højde her er det max 1 meters udhæng.
 5. Al bebyggelse må ikke være nærmere end 2.5 meter fra nabolod.
 6. Påbegyndt byggeri skal være afsluttet udvendig inden for 1 år fra byggeriets start, herunder også oprydning udenfor. Såfremt væsentlige grunde eks. sygdom eller lignende foreligger, kan dispensation gives af bestyrelsen.
 7. Når byggeriet er færdig skal dette meddeles formanden for endelig godkendelse.
 8. De opførte huse på det enkelte havelod, skal holdes i håndværksmæssig stand, dvs. malede, ingen former for Iøs vægbeklædning, samt Iøs tagbeklædning.
 9. Ejendommens spildevand fra bla. baderum, toiletter og køkkener skal afledes til din nye stikledning via skelbrønd på grunden. Ejendommens overfladevand skal fortsat afledes til faskine (evt. opsamles i tank) og må ikke tilsluttes spildevandsledningen.
 10. Tilslutning til kloak, elinstallation må kun udføres af autoriserede kloak og elinstallatører.
 11. Ved etablering af indendørs brændeovn, pejs, skal dette meldes til Holstebro kommune. Installationen skal godkendes af skorstensfejer, der sørger for lovpligtig fejning.
 12. Opstilling af campingvogne og skurvogne på den enkelte havelod er ikke tilladt.
 13. Det er medlemmets ansvar at overholde disse byggevedtægter. Ved klager eller indgreb udefra kan medlemmet dømmes til at fjerne den ulovlige del af byggeriet.